สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 4 6 1
ป.2 5 4 9 1
ป.3 6 3 9 1
ป.4 2 4 6 1
ป.5 6 3 9 1
ป.6 4 2 6 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 2 4 6 2
รวม 34 27 61 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 2 5 7 นางวาสนา อินต๊ะรัตน์
ป.2/1 5 4 9 นางสาวจันทิมา สุวรรณประภา
ป.3/1 6 3 9 นางสาวสาวินีย์ หมื่นลาง
ป.4/1 2 4 6 นางสุพิชญ์ชา เกษมราษฎร์
ป.5/1 6 3 9 นางสาวศิริพร คำปวน
ป.6/1 4 2 6 นางสุพิชญ์ชา เกษมราษฎร์
อ.2/1 7 3 10 นางสาวอัญชลีภรณ์ จินะสา นางสาวศิรินภา ไลวรรณ
อ.3/1 2 2 4 นางสาวอัญชลีภรณ์ จินะสา นางสาวศิรินภา ไลวรรณ
รวม 34 26 60  
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

107 หมู่ที่ 11
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0899535883

paaordonchai@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าอ้อดอนชัย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon